От Изгаряне на въглища за 1 час се произвежда –                 2 043 293 mJ.

От това количество в околната среда постъпва:

1. С димните газове                                                                      204 324 mJ

2. С вода, охлаждаща кондензатора на  турбината                    960 324 mJ

Мощността на потока на отпадна топлина                       –             324 mW

С димни газове за 1 час работа на блока   в атмосферата постъпва:

1. Диоксид на въглерода СО2 – 210 t

2. Водна пара Н2О                   –   18 t

3. Серни оксиди SОx              – 2,52 t

4. Азотни оксиди NOx           – 1,18 t

5. Прах                                  – 0,065 t

 

Освен изброени в димни газове във форма на малки съставляващи присъстват също   бензопирен, сероводород,  ванадиеви оксиди, живак и др.

Целта на реконструкция на блока  е  улавяне на всички съставки на димните газове чрез тяхното разделяне и превръщане на отпадната топлина в полезна работа.

На първия етап се осъществява охлаждане на димните газове от кондензат на турбината.    Когато тяхната температура   се понижи до 55 – 600С,   влагата, намираща се в тях се кондензира и абсорбира   SO2 ,  дребно дисперсен прах и други примеси.

Улавянето на остатъка от топлина на димните газове се извършва в следващия топлообменник, в който питателна помпа с високо налягане подава втечнен СО2. Образувалите се студени пари с високо налягане  се отправят в  топлообменник, намиращ се на изхода на турбината. В него те повишават енталпията си, предизвиквайки частична кондензация на отработената пара на турбината, след което  постъпват на     входа на газова утилизационната турбина, задвижваща турбокомпресора. Предназначението на компресора е да повиши налягането на сухия остатък на димните газове за по – нататъшното им разделяне.

Разделяне на газовете на леки и тежки съставляващи се осъществява посредством вихров ефект. Обаче за тази цел освен повишаване на налягането е  необходимо да се намали и тяхната температура.  Поради това газовете, излизайки от компресора, преминават чрез   топлообменник, охлаждан от парите на СО2, излизащи от утилизационната турбина. След всичко това сухия остатък на димните газове охладен и с повишено налягане   се насочва във вихрова тръба, а  СО  в комина.

Благодарение на  комбинирани сопла на Лавал, скоростта на тангенциалното движение на газовете във вихрова тръба доближава скоростта на звука. В следствие на това настъпва разкъсване на потока. Леките съставки, представени от азот, остатъчен кислород и азотен монооксид се събират в средата на разделителната камера и чрез диафрагма, намираща се в горния край на вихрова тръба я напускат.  След това те постъпват на входа на втора утилизационната турбина,  намираща се   на общия вал с турбокомпресора.

Понеже при адиабатно разширяване на леките съставки в  турбината се  понижава  не само налягането, но и температурата, на този етап се извършва улавяне на   NO, съдържанието на който в димните газове достига 90%. За тази цел леките съставки преминават през йонизационна камера. В нея остатъчния кислород се превръща в озон, който веднага встъпва в реакция с  NO.   Образувалият се в хода на реакцията NO2 се кондензира  при температура по-низка от 210С и се извежда  навън и се събира в изотермичен резервоар.

Тежките съставки на димните газове в процеса на разделяне се   събират покрай стената на разделителната камера на вихрова тръба и през дросел, намиращ се  в долния й край, напускат тръбата. След това те постъпват в компресора на хладилна инсталация, охлаждан посредством кондензат на турбината.  В  топлообменник, където тежките съставки се охлаждат посредством азот, излизащ от йонизационна камера, се извършва втечняване на СО2. Втечненият СО2 посредством питателна помпа с високо налягане се подава във втория охладител на димните газове, а азота постъпва  в комина, където той се смесва с   СО2  и те заедно излизат навън.   Остатъка от тежките съставки, представен от  аргон, неон, криптон и ксенон постъпват в инсталация за тяхното разделяне. Така се затваря цикъл на пълно улавяне на димните газове.

Икономическия ефект от такава реконструкция на блока се заключава в пълно улавяне на топлината на димните газове и нейното превръщане в полезна работа. Стойността и се покрива също така и от получаване на  NO2 и благородни газове.  Екологичната страна на проекта се заключава в извличане от димните газове на NOх, SOх, прах и токсични и канцерогенни съставки. Обаче действителния екологичен ефект е доста по-голям. Изхвърляйки  СО2  в атмосферата при температура много по-ниска от околната, ние създаваме комфортни условия за хората в района на ТЕЦ и даваме възможност на СО2 изцяло да бъде погълнат от зелените растения. Реколтата на културните растения ще се увеличи, а вкусовите им свойства ще бъдат подобрени. Освен това ще намалим вероятността от възникване на горските пожари и ще подобрим здравето на хората.

Както аз вече споменах, всичко, което СМИ продължават да публикуват за способността на  СО2 да поглъща топлиното излъчване на земята и да го връща обратно, е преднамерена лъжа. Разбира се, всички газове в съответствие с тяхната топлоемкост поглъщат топлиното излъчване на земята и водата. Обаче, нагрявайки се, газове се разширяват и изплуват на горе, а това предизвиква понижаване на тяхната температура.      С една дума, всички газове на атмосферата съдържат топлина, но могат с нея да затоплят само по-студените слоеве на въздуха, а те се намират отгоре, а не отдолу. Следователно, парникови газове в природата ги няма.